top of page
Naši članovi

Članstvo je otvoreno za sve pravne osobe koje dijele ciljeve udruženja i žele sudjelovati u njegovim aktivnostima, i koji ispunjavaju uvjete za postanu Redovne ili Pridružene članove.

 

Redovni član Udruženja može biti fizičko i/ili pravno lice koje je organizovano i posluje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, a koje je poslovno ili kroz vlasničku strukturu povezano sa Francuskom. Redovni  članovi imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine Udruženja i glasaju; biraju i budu izabrani u upravljačke organe Udruženja; budu informirani o radu i aktivnostima Udruženja, te njegovim materijalnim sredstvima; koriste usluge koje pruža Udruženje; daju prijedloge, mišljenja i sugestije, te pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za članove Udruženja; i da koriste druga prava u skladu sa statutima Udruženja.

 

Pridruženi član Udruženja može biti pravno lice ili samostalni preduzetnik/obrtnik koje ne ispunjava kriterije za redovnog člana, ali koji ispunjava jedan od sljedećih uslova:

  • Bavi se međunarodnom razmjenom roba i usluga ;

  • Za klijente ima pretežno strana pravan lica koja imaju interes da investiraju u BiH;

  • Predstavlja strani poslovni interes na osnovu zaključenog ugovora o franšizi; tehničkoj i/ili drugoj vrsti strateške saradnje sa stranim pravnim licem.

 

Pridružene članice imaju pravo da budu izabrani u upravljačke organe Udruženja; budu informirani o radu i aktivnostima Udruženja, te njegovim materijalnim sredstvima; koriste usluge koje pruža Udruženje; daju prijedloge, mišljenja i sugestije, te pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za članove Udruženja; i da koriste druga prava u skladu sa statutima Udruženja.

 

Upravni odbor zadržava pravo da prizna počasne članove koji su javne ličnosti; istaknuti poduzetnici ; intelektualeci; diplomate ili političari iz Bosne i Hercegovine ili Francuske, a koji mogu doprinijeti razvoju međunarodne ekonomske saradnje. 

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page